Tiener seks

Intsha esakhula + ucansi = ukukhulelwa?

Igama lami nginguNtokozo futhi ngineminyaka eyi-15. Ngicabanga ukuthi ngiyabukeka, nginemilenze emihle; nabangane bami basho njalo. Ngiyayibona indlela abafana abangibheka ngayo; ikakhulukazi uSipho – uyahluleka ukususa amehlo akhe kimi.  Useneminyaka eyi-19 futhi usiqedile isikole. Uthi ufuna umzimba wami. Abanye babangani  bami bangitshela ngendlela kumnandi ngayo ukuya ocansini. Ngiyafisa ukwazi ukuthi kunjani ukuze nami ngikwazi ukubamba iqhaza. Kepha ngiyazibuza ukuthi kufanele yini, nokuthi kuphephile na?

Maningi amantombazane abhekene nesinqumo esibalulekile njengoNtokozo: ngingaya ocansini noma kumele ngilinde kuqala? Kunamantombazane aneminyaka eyi-11 aya ocansini. Iningi lamantombazana lizibuza ukuthi ingabe kungumqondo omuhle yini ukukhulelwa. Umuntu uyolungela nini ukuya ocansini? Yiziphi izingozi ezikhona? Ingabe LUYINTO ENKULU?

Uma kumele uthathe isinqumo esibalulekile, kubalulekile ngaso sonke isikhathi ukuthi usicabangisise kahle. “Cabanga ngaphambi kokwenza!” ugogo wami uthanda ukusho njalo. Wayeqinisile: kumele wazi ukuthi konke kumayelana nani nokuthi izinqumo zakho zinemiphumela enjani. Okokuqala khuluma nomuntu omethembayo nozizwa ukhululekile ukukhuluma naye. Khuluma ngokuvulekile mayelana nocansi kanye nangezinto ozikhethayo. Kuhle futhi ukukhuluma nabazali bakho, nothisha, nosebenza ngentsha noma nomuntu osebenza kwezenhlalakahle. Ngeke kukusize ngesikhathi sokudla esikolweni ukukhuluma nabangane bakho abazishaya isifuba baphinde baziqhenye ngokuthi bona baya ocansini. Abakushoyo kungakukhuthaza ukuthi nawe uqale izinto ngaphambi kwesikhathi, lokhu kungakuholela ekutheni ulimale noma uzisole.

Imiphumela ingaba yimiphi uma ngiya ocansini ngaphambi kwesikhathi?

Kunobungozi bezifo ezithelelana ngokocansi. Lezi zifo zingakubangela ubuhlungu; cabanga nje ngeSandulelangculazi kanye neNgculazi, isifo sogcunsula , ukudumba kwesibindi, njll.  Ezinye zalezi zifo kunzima nje ukucabanga ngazo futhi aziphindiseki emuva.

Uma umzimba wakho noma imizwa yakho ingakakhuli ngokufanele, ukuya ocansini ngaphambi kwesikhathi kungakudida. Umzimba wakho kanye nomphefumulo wakho ungezwa ubuhlungu kakhulu – lokhu ngumonakalo ongathinta impilo yakho yonke.

Ungazithola usujwayele noma ungasakwazi ukuphuma empilweni yokuhlala uya ocansini; amantombazane amanye aqala ukuthengisa imizimba yawo; abantu bangakuhlukumeza; ubudlelwano bakho bungaphela; ungalahlekelwa ukuzihlonipha; ukukhula kwakho kungathikamezeka; amaphupho akho nemibono yakho ingatshontshwa.

Ungakhulelwa ngaphambi kwesikhathi sokuthi ulungele ukuba ngumama. Ukuba ngumama kunezibopho eziningi – izibopho okungahle kutholakale ukuthi wena njengentombazane awunawo amandla okubhekana nazo.

Yonke le miphumela iya ngokukhula uma uya ocansini nabantu abaningi kunoyedwa. Ucansi luhle futhi lumnandi – impela sidalelwe ukuya ocansini.

KEPHA, kumela lwenziwe phakathi kobudlelwano bothando nokuthembana – emshadweni.

Leyo yindlela uNkulunkulu ahlose ngayo.

Ungakhetha. Cha, kumele ukhethe. Khepha khumbula, ukukhetha kwakho kunemiphumela!

Kuyini okwenza kube lukhuni ukuthatha isinqumo esifanele?

Angifuni ukuzithola ngingedwa uma abangani bami bezishaya isifuba bekhuluma ngocansi.

Uma isoka lami lithi: “uma ungithanda uzolala nami”. (Lelo akulona iqiniso; umuntu onjalo akakuthandi futhi akakuhloniphi). Kepha ngizothini uma engilahla ngoba ngingafuni ukuya ocansini?

Uma isoka lami lilidala kunami futhi lingazwisisi ukuthi isikhathi sami sokuya ocansini asikafiki.

Uma umuntu engiphoqelela – nanganoma iyiphi indlela (Khumbula, uma umuntu ekuphoqa ukuthi uye naye ocansini ngaphandle kwemvumo yakho, ngokomthetho lelo yicala – ukudlwengula.) Ungathi cha! Uma kusaqhubeka, kuzodingeka ukuthi ukhulume nomuntu omethembayo!

Uma nginesizungu noma ngaliwe futhi ngibona sengathi ucansi lungangenza ukuthi ngiphinde ngamukeleke.

Uma abantu bethi: ungabonisa ngocansi kuphela ukuthi usungumfazi “wangempela”.

Uma ngifuna ukufakazela okuthile ebantwini abathize, mhlawumbe ngifuna ukubabonisa ukuthi ngingenza lokho engikufunayo.

Uma mina noma umndeni wami uhlupheka futhi ngicabanga ukuthi imali kahulumeni yembonelelo engingayithola nxa nginengane ingangisiza.

Uma ngicabanga ukuthi ucansi noma ukukhulelwa kungangisiza ngiphunyuke izinkinga zempilo yami.

Uma mina nesithandwa sami sibambabambana kakhulu, mhlawumbe sikhumule nezimpahla zethu bese sibambana nezitho zangasese, kanjalo isimo singaphuma ezandleni zethu ngokushesha. Ngemuva kwalokho usuyahluleka ukuzibamba noma ukuyeka enikwenzayo.

Uma ngiphuza utshwala noma ngidla izidakamizwa, noma ngivakashela izindawo ezingafanele, “izindawo eziyingozi” njengamaklabhu asebusuku kanye namashebhini. Ezindaweni ezinjalo kulukhuni ukuthi cha ikakhulukazi mayelana nezinqumo ezizokuphathisa ikhanda ngemuva kokuhamba kwesikhathi.

Uma kungekho ukukhuluma ngokukhululeka ngocansi nangobudlelwano phakathi kwami nabazali bami bese mina ngenza izinto ngokuthula noma ngemfihlo.

Iba nengqondo evulekile namehlo avulekile mayelana nalezi zinto ezenza ukukhetha kube lukhuni. Khuluma ngalo nomuntu omethembayo.

Kuhle ukukhuluma ngocansi! Kuwubuwula ukushayela uma irobhothi libomvu

Uma ngisanquma ukuya ocansini?

Kumele ngazi ukuthi imiphumela ingaba njani futhi ngilungele yini ukubhekana  nayo.

Kumele ngazi ukuthi imithi yokuvala inzalo isebenza kanjani bese ngiyayisebenzisa. Umhlengikazi noma isiphathimandla sezenhlalakahle emtholampilo singangipha izeluleko.

Kumele ngisebenzise ijazi lomkhwenyana ngaso sonke isikhathi engiya ngaso ocansini.

Kumele ngithembeke emntwini oyedwa.

Mayelana nokukhulelwa? Ngaphambi kokuba ukhethe ukukhulelwa, udinga ukwazi:

  • Imizimba yamantombazane asemancane ayikalungeli ukuphatha ingane; futhi nemizwa yabo ayikakulungeli lokhu.
  • Uma ukhulelwa bese uthatha isinqumo sokukhulisa ingane, lokhu kuletha ubunzima obukhulu kuwe nakulabo abasondelene nawe. Lokhu kudinga imali kanye nesikhathi esiningi.
  • Akulona iqiniso ukuthi umuntu angenza imali ngokuhola isibonelelo sabantwana nabomama abangashadile. Lezi zimali zembonelelo azikwazi ngisho nokubhekana nokuncane lokhu okudingekayo ukukhulisa ingane ngokufanele.
  • Uma umncane kakhulu, ngeke ukwazi ukukhulisa ingane kahle – futhi uzobhekana nobunzima bokuqeda isikole..
  • Akukuhle kuwe ukuthi ubhekane nemisebenzi kanye nezibopho eziningi njengentombazane enengane – okokuqala kunempilo eyisimanga okudingeka ukuthi uyiphile uphinde uyithokozele. Ziningi ezinye izinto ezimnandi okungamele ukuthi zikuphuthele.

 

Ikuphi okunye engingakukhetha?

Okungcono ukuthi ulinde ngaphambi kokuya ocansini noma kokukhulelwa – baningi abanye abakhetha ukulinda… futhi abazisoli!

Okokuqala thokozela ubusha bakho nokwenza izinto ezinhle nabangani bakho, izinto ezihambisana nobusha nezingenabo ubungozi: ukuvakasha nokuxoxisana, ukulalela umculo, ukubamba iqhaza ezigigabeni zokubona indawo, ukufunda nokufuna ulwazi mayelana nomhlaba  – ziningi izinto ongazenza nongazifunda!

Ungaba nobudlelwano obuhle ne-boyfriend ngaphandle kokuya ocansini. Ziningi izinto eningazenza nobabili phakathi kobudlelwano bothando nenhlonipho! Kumele nazane kuqala nifunde ukuthandana kanye nokuthembana.

Iba ngumngane , siza abantu abakudingayo.

Khetha abangani abalungile ikakhulukazi i-boyfiend efanele, ekuhloniphayo  futhi ezokulinda kuze kufike isikhathi esifanele.

Qonda ukuthi wena nomzimba wakho nikhethekile: udinga ukuhlonishwa ngabanye abantu.

Phupha ngekusasa lakho bese usebenzele ukulifinyelela kulo ukuze kufezeke amaphupho wakho.

Okokuqala bhekana nezifundo zakho – lokhu kuzoba nomvuzo omkhulu ekusaseni lakho.

Bamba iqhaza kwezemidlalo kanye nakweminye imisebenzi yasesikoleni – zilolonge, idla kahle, ulale isikhathi esifanele.

Gwema ukuya ezindaweni eziyingozi lapho ungahlangabezana nobunzima bokuthi cha. Gwema utshwala kanye nezidakamizwa.

Uma uhluleka ukuxoxisana ngocansi nabazali bakho, khuluma nabanye abantu abadala obathembayo mayelana nocansi kanye nokukhulelwa – hambela umtholampilo noma isiphathimandla sezenhlalakahle, uma kudingeka, ngaphandle kwemvume yabazali bakho.

Uma uke waya ocansini, lokho akusho ukuthi ngeke ukwazi ukuma bese uyalinda uze ube mdala.

Iba yingxenye yesonto noma iqembu labasha esontweni.

Khumbula, uJesu Krestu ufuna ukuqala ubudlelwane nawe: Uyakunakekela, Uyaqonda, Ufuna ukukuvikela akusize, Akafuni ukuthi uzwe ubuhlungu, Angakusindisa… khuluma Naye mayelana nezinqumo okumele uzithathe uphinde umcele ukuthi akuhole endleleni okuyiyona.

Ngakho-ke kuhle futhi kubalulekile ukuthobela iZwi lakhe.

“Nina Basha, thokozani ebusheni benu futhi kumele nizijabulise ngezinsuku zobusha benu. Yenza lokho obona ukuthi kuhle futhi kuyakuthokozisa, kepha ungakhohlwa ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi uziphendulele ngezenzo zakho zonke. Usizi malube kude nenhliziyo yakho futhi ugweme izinto ezingalimaza umzimba wakho.” Incwadi yeZaga 11:9-10.

“Umuntu omusha angagcina njani inhliziyo yakhe ihlanzekile? Ngokugcina izwi leNkosi” Amahubo 119:9

 

Share this post