Two Brothers

Pale ya bara ba motho ba babedi

Ka letsatsi le leng monna e mong, ya itseng ya neng a tswa sebakeng se seng, o ile a kopana le sehlopha sa batho, batho bao ka ho tlwaelehileng ba sa kopane. E ne e le batho ba ruileng le ba fumanehileng, batho ba hlomphehang le batho ba tshwelwang ka mathe setjhabeng, baetsadibe le batho ba neng ba hopola hore ke ba lokileng, e le ba neng ba kgella ba bang fatshe. Ntho e le e nngwe e ileng ya ba kopanya hammoho e ne e le monna enwa. Ba ile ba utlwa ka yena, ka dintho tseo a neng a di etsa le ho di bua. Ba ne ba labalabela ho mo bona le ho mo inwesa ka nkgo. Mohlolo ke hore a qadile ho ba phetela dipale!

A ba bolella ka monna ya neng a na le bara ba babedi.

Mora e monyenyane o ile a nka kabelo ya tjhelete ya hae ho ntate wa hae mme a tloha lapeng ho ya naheng e hole haholo. Moo a fihla a sebedisa tsohle tseo a nang le tsona ka bohlaswa ka ho phela bophelo bo bobe. Ka mora hore a sebedise tjhelete ya hae kaofela, naheng yohle eo a neng a le ho yona e ile ya hlahelwa  ke tlala ya sekoboto, le yena a qala ho fumaneha haholo. A tsamaya mme a dula le moahi wa naha eo mme a hlokomela dikolobe – mosebetsi o eisehang haholo bakeng sa batho ba mehleng eo. Ebile nakong eo a lemohang seo a lahlehetsweng ke sona, le hore o ne a le mong mme a madimabe.  Esita le bahlanka ba dulang ntlong ya ntate wa hae ba ne ba le boemong bo molemo haholo ho feta yena. A hlolohelwa lelapa labo.

Bamamedi ba bang ba ne ba tla itemoha paleng ena, mme mohlomong le wena o a itemoha.  Pale ena e bua ka batho ba furalletseng Modimo, batho ba swabisitsweng ke ditshepiso tsa lefatshe le metswalle e sa tshepahalang ya bona; batho ba tshwasitsweng ke dibe tse senyang bophelo ba bona le ho ba  arohanya le batho ba bang; batho ba hlolohelwang Modimo (leha ba ke ke ba ipolela jwalo).

Ka hona mora o ile a etsa eng? O ile a etsa qeto ena: o ne a tla kgutlela ho ntate wa hae le ho mo bolella hore o ne a le maswabi ka dintho tse fosahetseng tseo a di entseng ho Modimo le ho batho ba bang. O ne a tla rapela ntate wa hae hore a mo amohele hape, e seng jwaloka mora, ka hobane o ne a sa tshwanelehe, empa jwaloka mohlanka.

Jwale ntho e makatsang ya etsahala. A sa le hole, ntate wa hae a mmona, a mo mathela le ho mo haka ka matsoho a hae. A mo amohela hape jwaloka mora wa hae, a mo apesa diaparo tse ntle haholo, a mo hlabela namane e nontshitsweng le ho memela bohle moketeng. Ho kgutla ha mora wa hae ho ne ho tshwana le ha motho ya ileng a shwa mme a boela a phela.

Pale ena ha e sa le pale feela. E ile ya fetoha memo. Ho baetsadibe le batho ba neng ba qheletswe thoko hara bamamedi ba nakong eo, hammoho le nna le wena, taba ena e fetohile memo ya ho kgutlela ho Modimo. Modimo o re emetse. O re shebile re sa le hole. Sohle seo re lokelang ho se etsa ke ho wa ka mangole le ho ipolela dibe tsa rona kgahlanong le Yena le batho ba bang.

Re se tshabe ho ya ho Modimo ka dibe tsa rona le ditshito tsa rona! Motho enwa ya neng a sa tsejwe ya neng a pheta pale ena e ne e le Mora wa Modimo, Jesu. O ile   a rongwa ho fumana le ho pholosa batho ba lahlehileng. Ke Yena ya nkileng dibe tsa rona hodima Hae sefapanong e le hore re ka amohela tshwarelo. Ke Yena, Jesu, ya entseng hore ho kgutlela ha rona lapeng ho kgonehe …

Athe ho thweng ka mora e mong? Ha a bona mokete ka lebaka la moena wa hae ya kgutlileng, o ile a swaba haholo.  Ntate wa hae o ne a ka tshwara mokete jwang mabapi le motho ya mo latotseng le ya sebedisitseng hampe matlotlo a hae le baetsadibe? Ntate wa hae o ile a mo qela, “Moenao o ne a shwele, mme o  phela hape; o ne a lahlehile mme re mo fumane hape. Re tshwanetse ho keteka sena ka thabo!”

Karolo ena ya pale e reretswe bamamedi le ditho kerekeng kajeno tse hlokang tlholohelo ya Ntate wa rona wa Lehodimo ya hore moetsadibe a kgutlele lapeng. Ka pale ena Ntate wa rona o re kopa hore re bule dipelo tsa rona, mahae a rona le ntlo ya hae bakeng sa motho e mong le e mong ya lahlehileng, ya qheletsweng thoko le ya phelang bophelo bo lesitsi. Hore re tla thabela motho e mong le e mong ya kgutlelang ho Modimo.

O fihlelletse qeto efe? Modimo o o emetse! Kgutlela lapeng! Mme o late ba sa ntseng ba lahlehile. E yang le ho bolella ba bang ka Modimo ya ba emetseng ka diatla tse otlolohileng. Ba amohele ka thabo. Qala ka ho neha motho e mong pampitshana ena le ho mo rapella!

Tlatsetso: Pale ena ka bara ba motho ba babedi ke karolo ya pale e kgolohadi, pale mabapi le kamoo Modimo o romileng Mora wa hae, Jesu Kreste, hamorao kereke ya hae, lefatsheng le lahlehileng. Pale ena e feletseng e ka balwa “Evangeding ya Luka” le “Diketsong tsa Baapostola”. Pale e ka hodimo e ka fumanwa Kgaolong ya 15 ya “Evangedi ya Luka”. Haeba o sa tsebe hore na o ka fumana hokae dibuka tsena, botsa kereke e haufi le moo o dulang kapa o letsetse Christian Literature Fund nomorong e fanweng ka tlase mona.  

Share this post