UNkulunkulu wakudala wean

UNkulunkulu wakudala konke kwakuhle

IBhayibheli lithi ekuqaleni uNkulunkulu wadala konke; izulu nomhlaba, izitshalo nezilwane. Konke akudala kuhle.

Uma sibheka izintaba, nezimbali, nezilwanyana nabo bonke abantu ufanele ukuvuma ngokumangala: uNkulunkulu mkhulu futhi ulungile! Waze wadala nawe imbala!

Wakwenza waba ngokhethekile

UNkulunkulu uthanda konke kanye nabo bonke abadalile. Ukuthanda kakhulu. UNkulunkulu ufisa simthande futhi simthobele.

Isono sibulala konke

Abantu bayona ngaso sonke isikhathi; uma sona kuchaza ukuthi empeleni asimthandi uNkulunkulu, nokuthi asimhloniphi, sizenzela lokho esikufunayo nje. Esikhundleni sokuthanda uNkulunkulu nabanye abantu, sizithanda thina nje.

Nawe uyisoni!

IBhayibheli lithi: “Akakho owenza okuhle, akakho noyedwa.” (Roma 3:12)

Sonke sizalwa nezinhliziyo ezinezono. Indlela esiphila ngayo nsuku zonke iyakufakazela lokhu:

  • Ngabe uyalikhuluma iqiniso njalo nje?
  • Ngabe uyaphila ngendlela oyitshelwa yiBhayi-bheli?
  • Ngabe uyazihlupha ngempela ngabanye abantu, ubasize?
  • Ngabe amazwi akho nezenzo zakho kukhombisa njalo na ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu?

EMiyalelweni Eyishumi nakwezinye izindawo ezini-ngi eBhayibhelini uNkulunkulu uyasitshela ukuthi yini intando yakhe ngathi. Ngenxa yokungahloniphi kwethu, isono sima phakathi kwethu noNkulunkulu, sifana nodonga oluma phakathi kukaNkulunkulu nathi. Silimaza ubudlelwane phakathi kwethu nomakhelwane. Siletha ubuhlungu empilweni yethu nasempilweni yabanye abantu. Ngisho nendalo yonke ize ihlupheke ngenxa yokona komuntu.

Isono sinamandla amakhulu phezu kwethu kangangoba thina asikwazi ukuzikhulula kuso; asikwazi ukuzisusela izono zethu. Eqinisweni thina sifanelwe ukufa. Lesi simo sibanga ukuba adabuke uNkulunkulu.

Isu likaNkulunkulu lokulungisa konke

Yikho uNkulunkulu wathumela indodana yakhe uJesu Kristu emhlabeni wethu ongalungile. Nakuba yena uKristu wayengenasono, wazithwala zonke izono zethu. Wathatha indawo yethu, wathola isije-ziso sezono zethu.

UJesu wafa esiphambanweni ngenxa yezono zethu. Igazi lakhe lophela thina ukuze sisindiswe. IBhayibheli lithi: “UKristu wahlupheka kwaba kanye ngezono (zethu) …” (1 Petru 3:18) Inani alikhokhayo labe selanele.

Wakhokhela ZONKE izono zethu.

Wembelwa, kwathi ngosuku lwesithathu wavuka. (1 Korinte 15:3,4) Kungumyalezo omuhle lokhu – kuyilo ivangeli. INkosi uJesu yavuswa kwabafileyo.

Wanqoba isono nokufa! Ngenkathi evuswa ekufeni uKristu wasinika ukuphila njengesipho. Manje nathi sisengabuye sibe Nokuthula noNkulunkulu, ukuthula nathi kanye Nokuthula nabanye.

Lobu wubufakazi bokuthi uBaba wasibekela phansi impilo yakhe, nokuthi impilo yethu iyisipho. UKristu uhlezi noNkulunkulu esihlalweni sobukhosi, uya-
phila, uyabusa, uyasithanda-zela, uyasigcina. Ngelinye ilanga uyobuya ezokwenza busha konke.

Singakukholwa futhi kumele sikukholwe lokhu

Esikudingayo nje manje: ukukholwa. Yikho-ke uBaba neNdodana bathumela uMoya Oyingcwele. UMoya OyiNgcwele usisiza ukuba sikholwe ukuthi uJesu wakhokhela zonke izono zethu. UMoya Oyingcwele usifundisa ngeBhayibheli ukuba sikholwe, siphile impilo yokulunga. UMoya Oyingcwele upholisa konke okwake kwephuka empilweni yami! Sengingumuntu omusha!

Uma ngikholwa ukuthi uJesu unguMsindisi wami, kumele ngisifulathele isono, ngithi “Qha” kulokho okungalungile.

Ngingakwenza lokhu ngoba uMoya Oyingcwele uyangisiza.

Uma ngamukela uJesu kumele ngikhuleke:

 “Nkosi Jesu, ngizisola kakhulu ngakho konke okungalungile engikwenzileyo. Ngiyakholwa ukuthi wafa esiphambanweni wabuye wavuka kwabafileyo ngenxa yami. Ngiyakubonga ngoba ungikhulule ezonweni zami.

Ngiyakubonga ngoba wangivumela ukuba ngumntwana wakho. Ngisize ukuba ngibe ngumntwana ohloniphayo, bese ngithanda umakhelwane njengoba nzizithanda mina.”

Ngingaphila kanjani ngokubonga njengomntwana kaNkulunkulu

Ukuba ngumntwana kaNkulunkulu kusho ukuthi ngiphila impilo enokubonga, ngiphile ngihambisane nezwi leNkosi, zonke izinsuku ngiphile nginobudlelwano obunothando lweNkosi. Kuba mnandi kimi nokufunda izwi likaNkulunkulu, nokuthandaza nokudumisa nabanye esontweni ukuze ngibe yingxenye yomndeni kaNkulunkulu, ibandla lakhe.

Ngaleyo ndlela ngizokwazi nokubanakekela abanye nemvelo imbala. Izenzo zami namazwi ami kuzobakhombisa abanye ukuthi ngimthanda ngempela uNkulunkulu.

Lokhu kuzokwenza ukuba ngiphile nginokuthula nokujabula enhliziyweni yami, ngelinye ilanga ngize ngife nginokududuzeka, ngoba iBhayibheli lithi: “Kepha bonke abamamukelayo wabapha amandla okuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu,” (Johane 1:12), “Lowo okholwayo akayikujabhiswa.” (Roma 10:11)

Share this post