Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
wpfc_sermon
wpfd_file

Johan Zerwick

Johan Zerwick ke motlhatlheledimogolo wa Setswana kwa Yunibesiting ya Bokone-Bophirima mo Khamphaseng ya Potchefstroom. O ruta barutabana Setswana mme o amogetse dikerii ya MA ysa Setswana ka dinaledi. Tiro e nngwe ya gagwe ke mofetoledi le motoloki mme gape ke moefangedi le moreri yo thata a rerang ka ga Karabo ya Modimo ka ga HIV/Aids. O kwadisitswe le kwa WalkThru the Bible go nna motlha-tlheledi wa lefatshe. O dira thata ka mo merafeng go thusa bahumanegi. Gangwe le gape o na le go bua mo Radio Pulpit mme o kwalela dikuranta tsa mo tikologong ya Bokone-Bophirima megopolo ya letsatsi le letsatsi ya Bokeresete. Leina la gagwe la Setswana ke Makgonatsotlhe mme gape o ipitsa Lekgoa la Motswana. Johan o nyetse Madelaine mme ba na le basimane ba babedi ba e leng Wickus le Henrico.

Johan Zerwick